skip to Main Content

Actievoorwaarden Versie: 1.0 / 1 januari 2023

Deze actievoorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) zijn van toepassing op het deelnemen aan de actie “Freek smakelijk” (hierna: ‘’de Actie’’). Deze Actie word je aangeboden door Habithuis en Freek hypotheek  Noordwijk en Voorhout ter promotie van onze naamsbekendheid. Habithuis & Freek hypotheek Noordwijk zijn gevestigd aan de Keyserswey 101, 2201 CX te Noordwijk, Freek Hypotheek Voorhout is gevestigd aan de Herenstraat 90, 2215 KK Voorhout. Deelname aan de Actie houdt acceptatie van deze Voorwaarden in. Je kunt deelnemen via www.habithuis/Freek-smakelijk-2  (hierna: “de Website”). Door deelname aan de Actie maak je kans op het winnen van een dinerbon ter waarde van €100,- van een plaatselijke horecaonderneming naar keuze  zie artikel 3 van de Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn ook beschikbaar in de vorm van een PDF bestand op de landingspagina zodat je deze makkelijker kunt opslaan en printen.

Artikel 1: Voorwaarden voor deelname
1.1. Deelname aan de Actie is toegestaan indien je 18 jaar of ouder bent. Personen jonger dan 18 jaar mogen alleen met toestemming van hun ouders deelnemen aan de Actie en persoonsgegevens achterlaten. Op verzoek van Habithuis  zal een deelnemer deze toestemming schriftelijk overleggen. 1.2. Je kunt deelnemen aan de Actie door: je actiekaart online in te vullen en te versturen. Tevens kun je je actiekaart inleveren bij het Habithuis hoofdkantoor in Noordwijk of bij een vestiging van Freek hypotheek Noordwijk en/ of Voorhout.  1.3. Voor deelname aan de Actie worden, naast de gebruikelijke kosten die aan internetgebruik verbonden zijn, geen extra communicatiekosten berekend. 1.4. Je garandeert dat de door jou opgegeven persoonlijke gegevens tijdens de deelnameprocedure correct, naar waarheid, up-to-date en volledig zijn en dat je toestemming hebt om de gegevens, van de door jou opgegeven persoon, met ons te delen. Voorgaande is nodig om eventuele Prijswinnaars de Prijs(informatie) te kunnen toesturen en de opgegeven personen te benaderen voor een gratis eerste gesprek. Habithuis is niet aansprakelijk voor opgave van verkeerde gegevens, voor eventueel verloren gegane inzendingen en/of voor storingen in het netwerk, hardware of software die resulteren in beperkte, vertraagde of verloren gegane gegevens van de deelnemer. 1.5. Habithuis heeft te allen tijde het recht om je te vragen een kopie van een geldig identiteitsbewijs te tonen. 1.6. Deelname aan de Actie is uitgesloten voor medewerkers van Habithuis en Freek hypotheek Noordwijk & Voorhout alsmede een ieder die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van de Actie. 1.7. Je kunt deelnemen aan de Actie van 01/01/2023 tot en met 31/12/2023. Daarna kun je geen kans meer maken op een Prijs. 1.8.Prijs. Je kunt bij deelname aan de Actie meerdere keren winnen.

Artikel 2: Bepalen van de winnaar(s)
2.1. Uitsluitend indien je deelneemt middels de in artikel 1.2. omschreven wijze, maak je kans op het winnen van een Prijs. 2.2. De Prijswinnaar wordt vastgesteld door middel juist ingevulde gegevens en het passeren van de hypotheekakte van de opgegeven persoon. De prijswinnaar wordt na passeren van de hypotheekakte binnen een week door een werknemer van Freek hypotheek, telefonisch in kennis gesteld dat hij de prijs heeft gewonnen. 2.4. Je dient de Prijs binnen 10 werkdagen na bekendmaking te accepteren anders zal de Prijs aan een andere deelnemer worden vergeven of geheel komen te vervallen. Indien je een Prijs hebt gewonnen dien je de adresgegevens van de ontvanger van de prijs in te vullen zodat de Prijs aan de ontvanger kan worden uitgereikt. Habithuis laat de Prijswinnaar weten of de Prijs op het privéadres van de ontvanger of in het kantoorpand uitgereikt wordt. 2.5. De Prijs is niet in te wisselen voor geld. 2.6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 2.7. Indien de Prijs wordt uitgereikt aan iemand die de Prijs opeist door zich wederrechtelijk voor te doen als de rechtmatige winnaar, dan wordt de schade hierdoor geleden op deze persoon verhaald. 2.8. De Prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de opgegeven persoon (te weten ontvanger). De Prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de Prijs of de aan de Actie verbonden voorwaarden zal de Prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan zijn Habithuis en Freek Hypotheek Noordwijk & Voorhout gerechtigd een andere winnaar te selecteren of de Prijs niet uit te keren. 2.9. De Prijs wordt toegekend in de staat waarin deze zich bevindt. Habithuis is niet aansprakelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de Prijs noch voor eventuele andere schade aan de Prijs (met inbegrip van eventuele schade veroorzaakt door transport). 2.10. De afhandeling van de levering of uitreiking van de Prijs gebeurt door Habithuis. 2.11. Habithuis en Freek hypotheek  Noordwijk en Voorhout zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post-of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de Prijs. 2.12. Habithuis is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Voorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de Actie of het verloop van de Actie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

Artikel 3: De Prijzen
3.1. De prijzen bestaan uit: dinerbonnen van een horecaonderneming naar keuze. Je mag zelf bepalen van welke restaurant je een bon wilt. De bon heeft een maximale waarde van € 100,-. 3.2. Door deelname aan de Actie verklaar je je akkoord mee te werken aan eventuele promotionele activiteiten van Habithuis in verband met de Actie voor zover dit in redelijkheid van je verlangd mag worden, waaronder bijvoorbeeld de Prijsuitreiking. Eventuele foto’s en filmpjes van de Prijsuitreiking mogen door Habithuis worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden. Habithuis en Freek hypotheek  Noordwijk en Voorhout zijn hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de deelnemer.

Artikel 4 – Rechten Habithuis
4.1. Habithuis en Freek hypotheek  Noordwijk en Voorhout behouden zich het recht voor deelnemers van deelname uit te sluiten indien in strijd wordt gehandeld met deze Voorwaarden of enige andere van toepassing zijnde bepaling, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht van Habithuis en Freek hypotheek  Noordwijk en Voorhout. 4.2. Habithuis behoudt zich het recht voor om bij het vermoeden van fraude of misbruik, zonder opgaaf van redenen de deelname te blokkeren en de deelname ongeldig te verklaren. 4.3. Habithuis en Freek hypotheek  Noordwijk en Voorhout behouden zich tevens het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving vroegtijdig te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Prijzen die kunnen worden verkregen te wijzigen indien het vasthouden aan de oorspronkelijke voorwaarden en Prijzen in alle redelijkheid niet van Habithuis verlangd kan worden.

Artikel 5: Persoonsgegevens
5.1. Habithuis en Freek hypotheek  Noordwijk en Voorhout  respecteren de privacy van deelnemers aan de Actie. Habithuis en Freek hypotheek  Noordwijk en Voorhout zullen er zorg voor dragen dat alle persoonlijke informatie die wordt verstrekt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. Door deel te nemen aan de Actie geeft de deelnemer Habithuis en Freek hypotheek  Noordwijk en Voorhout toestemming om alle gegevens, ook die van de door de deelnemer opgegeven persoon, te verzamelen die Habithuis en Freek hypotheek  Noordwijk en Voorhout noodzakelijk achten voor de organisatie van de Actie en het leveren en uitreiken van de prijzen. 5.2. Deze gegevens kunnen verder door Habithuis en Freek hypotheek  Noordwijk en Voorhout worden ingezet voor servicegerichte- en/of commerciële doeleinden, maar worden niet doorverkocht aan derde partijen. 5.3. De deelnemer erkent door deelname aan de Actie op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt. De deelnemer erkent ook door deelname aan de actie toestemming te hebben ontvangen van de door hem opgegeven persoon om zijn/haar gegevens te gebruiken voor commerciële doeleinden van Habithuis en Freek hypotheek  Noordwijk en Voorhout  en op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt.

Artikel 6. Onderhoud en wijzigingen
Habithuis en Freek hypotheek  Noordwijk en Voorhout behouden zich het recht voor de Website of onderdelen van de Website tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Website en haar servers. Habithuis en Freek hypotheek  Noordwijk en Voorhout zullen wegens zodanige buitengebruikstelling van de Website nimmer tot enige schade gehouden zijn.

Artikel 7.
Klachten over de Actie kunnen kenbaar gemaakt worden aan Habithuis door contact op te nemen via de contactgegevens onderaan deze Voorwaarden onder vermelding van ‘klacht promotioneel kansspel’. Habithuis zal de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de deelnemer over de afhandeling daarvan. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, bestaat ten aanzien van promotionele kansspelen de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Kansspelautoriteit.

Artikel 8. Overige bepalingen
8.1. Afbeeldingen en beschrijvingen ten aanzien van de Actie dienen ter illustratie. De werkelijke weergave kan afwijken. 8.2. Eventuele kansspelbelasting die in verband met de Prijs moet worden betaald, komt voor rekening van de winnaar/ ontvanger, tenzij anders vermeld. 8.3. Habithuis handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014. 8.4. Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden. 8.5. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 8.6. Alle geschillen die uit de Actie en/of Actievoorwaarden voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 9.
Contact Habithuis, Keyserswey 101, 2201 CX te Noordwijk Tel: 071-4024141, op werkdagen van 9:00-17:30 uur E-mail: info@habithuis.nl

 

Cookies

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons privacy en cookiebeleid.

Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op je pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. U kunt hier bepalen of u bepaalde cookies wil uitzetten.

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Voor het goed functioneren van deze website gebruiken we deze technische noodzakelijke cookies.
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Accepteer geen cookies (behalve de noodzakelijke)
Accepteer de cookies
Back To Top